Oferta Kancelarii skierowana jest do osób fizycznych, przedsiębiorców, organów administracji publicznej oraz Adwokatów i Radców Prawnych. Gwarantujemy pomoc prawną w każdej gałęzi prawa. Nie unikamy trudnych zleceń i w związku z tym, stale podnosimy swoje kwalifikacje.

Klienci indywidualni


Potrzeby naszych Klientów są dla nas priorytetem, dlatego oferujemy Państwu:

 • szczegółową analizę i ocenę stanu prawnego spraw, również będących w toku
 • konsultacje i porady prawne
 • sporządzanie opinii prawnych
 • kompleksowe prowadzenie spraw
 • reprezentowanie przed sądami, organami administracji, osobami prawnymi i fizycznymi
Sprawy cywilne

W zakresie prawa cywilnego oferujemy naszym Klientom:

 • prowadzenie spraw dotyczących własności nieruchomości – w tym spraw o zasiedzenie, ustanowienie służebności, rozgraniczenie
 • doradztwo w sprawach konsumenckich (reklamacje zakupionych towarów i usług, odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zwrot i wymiana zakupionego towaru, rękojmia za wady fizyczne lub prawne rzeczy)
 • przygotowanie i opiniowanie umów
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych i o zadośćuczynienia
 • prowadzenie spraw ze stosunków najmu, w tym spraw o eksmisję
 • prowadzenie spraw spadkowych (w zakresie m.in. stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, stwierdzenia nieważności testamentu, o zachowek)
 • podziałów majątków wspólnych (małżeńskich i spadkowych)
 • analizę stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów
 • negocjacje między wierzycielami i dłużnikami
 • windykację należności (przedsądową i sadową)

Sprawy rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria zajmuje się:

 • sprawami rozwodowymi oraz o separację
 • sprawami o alimenty
 • sprawami dotyczącymi władzy rodzicielskiej
 • sprawami w przedmiocie kontaktów z dzieckiem
 • sprawami o podział majątku wspólnego (małżeńskiego / spadkowego)

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników) w szczególności:

 • bieżące doradztwo prawne
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę
 • reprezentowanie pracowników w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy we wszystkich instancjach sądowych
 • przygotowanie odwołań od wypowiedzeń umów o pracę oraz zwolnień dyscyplinarnych
 • opinie prawne dotyczące wynagrodzeń za pracę, urlopów, czasu pracy, godzin nadliczbowych, dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, roszczeń ze stosunku pracy
 • ustalanie istnienia stosunku pracy mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej
 • dochodzenie roszczeń pracowniczych (wynagrodzenie za pracę, nadgodziny, dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing oraz molestowanie w miejscu pracy, wypadki przy pracy)
 • reprezentowanie pracowników w sporach sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych we wszystkich instancjach
 • reprezentowanie pracowników przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi
 • przygotowywanie odwołań od decyzji organu o odmowie przyznania renty / emerytury
 • przygotowywanie pism i reprezentacja Klientów w sprawach: zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego), świadczeń rehabilitacyjnych, rozłożenia na raty niezapłaconych składek ZUS, umorzenie niezapłaconych składek ZUS, przedawnienie składek ZUS, odpowiedzialności spadkobierców za zapłatę składek ZUS

Sprawy administracyjne

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia spraw i reprezentowania Klientów przed właściwymi organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi. Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie wniosków i pism w sprawach administracyjnych
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg administracyjnych
 • reprezentację Klienta przed organami administracji i Samorządowym Kolegium Odwoławczym
 • reprezentację Klienta przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • bieżące doradztwo w sprawach administracyjnych
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym

Podmioty gospodarcze

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla Przedsiębiorców, Rolników indywidualnych oraz Adwokatów i Radców Prawnych. Naszym Klientom oferujemy:

 • szczegółową analizę i ocenę stanu prawnego firmy
 • bieżące doradztwo prawne i biznesowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • sporządzanie opinii prawnych
 • doradztwo prawne dla spadkobierców przedsiębiorcy
Doradztwo korporacyjne

Doradzamy naszym Klientom w bieżącej działalności gospodarczej. W ramach pomocy prawnej w obszarze spraw korporacyjnych, w szczególności proponujemy:

 • sporządzanie umów spółek
 • tworzenie, rejestracja, obsługa działalności bieżącej oraz likwidacja podmiotów gospodarczych
 • zgłaszanie zmian i pełna obsługa podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • reprezentowanie przed sądami i organami administracji
 • redagowanie i negocjowanie umów o charakterze cywilnoprawnym i gospodarczym
 • negocjowanie kontraktów
 • stałą obsługę korporacyjną polegającą w szczególności na: przygotowaniu uchwał organów spółki, porozumień wspólników i wewnętrznych aktów prawnych
 • doradztwo dla spadkobierców, którzy dziedziczą udziały w spółce

Sprawy gospodarcze i handlowe

Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie prowadzenia spraw gospodarczych na każdym etapie postępowania, zapewniając kompleksową obsługę przedsiębiorców. Naszym Klientom zapewniamy:

 • kompleksowe prowadzenie spraw o dochodzenie należności pieniężnych i zobowiązań o charakterze niepieniężnym (od przedsądowego wezwania do zapłaty, poprzez reprezentację przed sądami wszystkich instancji, aż do zakończenia postępowania egzekucyjnego)
 • prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek
 • sporządzanie opinii prawnych
 • przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych
 • doradztwo w zakresie skutecznego zabezpieczania wierzytelności Klienta
 • udział w negocjacjach biznesowych
 • windykację należności (przedsądowa i sądowa)

Sprawy z zakresu prawa pracy

W zakresie prawa pracy Kancelaria zajmuje się:

 • przygotowywaniem i opiniowaniem umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy i wynagradzania, układów zbiorowych
 • wsparciem merytorycznym przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych
 • reprezentowaniem pracodawców w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy we wszystkich instancjach sądowych
 • reprezentowaniem pracodawców przed Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi

Rolnicy indywidualni

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną dla podmiotów z branży rolnej. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie funkcjonowania rynków rolnych, w tym umów kontraktacyjnych, umów dostawy, sprzedaży, skupu i przechowania
 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym i sądowym
 • reprezentacja organizacji rolniczych
 • dochodzenie roszczeń z umów: kontraktacji, dostawy, sprzedaży, skupu i przechowania
 • doradztwo w zakresie prawa obrotu nieruchomościami rolnymi oraz ustalanie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych
 • sprawy dotyczące dzierżaw gruntów rolnych
 • sprawy o odrolnienie gruntów
 • sprawy o podział nieruchomości rolnych i leśnych
 • postępowania w sprawach scalania gruntów rolnych
 • doradztwo związane z dziedziczeniem gospodarstw rolnych
 • doradztwo prawne w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników

Kancelarie

Przyjmujemy zlecenia dalszego zastępstwa procesowego (subsytucji) od adwokatów i radców prawnych z całego kraju, do występowania przed sądami na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie.
W celu zlecenia substytucji prosimy o kontakt z kilkudniowym wyprzedzeniem, celem ustalenia szczegółów zastępstwa, przekazania niezbędnych dokumentów i uzgodnienia kosztów zastępstwa procesowego (wystawiamy faktury). Koszt każdej zlecanej substytucji jest uzgadniany indywidualnie.