Oferta naszej Kancelarii jest adresowana do podmiotów, które oczekują korzystnej relacji rzetelnej usługi w stosunku do ceny. Zależy nam na bezpośredniej relacji zawodowej z Klientami. Działamy zawsze w interesie Klienta, dlatego staramy się nie narażać go na niepotrzebne generowanie kosztów lub stratę czasu.

Proponujemy klientom atrakcyjne ceny usług prawnych:

Koszt jednorazowej porady prawnej już od 100 zł netto + 23% VAT
Koszt jednorazowej usługi substytucji dla radców prawnych i adwokatów już od 100 zł netto + 23% VAT
W zależności od wartości przedmiotu sporu stawki minimalne za prowadzenie spraw wynoszą:

  1. wartość przedmiotu sporu do 500 zł – 120 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1.500 zł – 360 zł;
  3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł -1.200 zł;
  4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 2.400 zł;
  5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 4.800 zł;
  6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 7.200 zł;
  7. powyżej 200.000 zł – 14.400 zł.

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy.

Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje trzy systemy rozliczeń.

Wynagrodzenie godzinowe


Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.)

Wynagrodzenie ryczałtowe


Ryczałtowa forma rozliczeń stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. W zależności od rodzaju świadczonych usług, w ramach tego systemu przewidujemy następujące warianty ustalania honorarium:

– bieżąca obsługa prawna – Klient uiszcza stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. Liczba godzin uzgadniana jest każdorazowo z Klientem. Wskazany system pozwala Klientowi na optymalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej, z uwagi na fakt, iż stawka godzinowa jest niższa, niż dla zlecenia jednostkowego).

– wynagrodzenie za dochodzenie roszczeń pieniężnych – metoda rozliczeń dedykowana dla Przedsiębiorców, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem należnych im świadczeń wynikających z faktur VAT, dotyczących bieżącej działalności gospodarczej. W tym systemie, istnieje możliwość uzgodnienia wynagrodzenia na poziomie stawek minimalnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych, które są zasądzane w wyroku i podlegają egzekucji od dłużnika.)

Wynagrodzenie z premią za sukces (success fee)


Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.)